19/02/2024

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

 İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  09.02.2024 tarih 2024/11 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14.Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  14/03/ 2024 Perşembe günü Saat 11’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.


Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                   YÖNETİM KURULU ÜYESİ       

       REMZİ  ALBAYRAK                                                                         GENEL MÜDÜR

                                                                                                               SEMA AKÇA OFLAS 

Şirket Merkezi Adresi:

Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.
 No: 1 34912 Kurtköy – PENDİK/İSTANBUL

Tel:   0 (216) 646 01 87

Fax:  0 (216) 646 24 01

Web: www.ugetam.istanbul

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14 MART 2024 TARİHİNDE YAPILACAK

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4-.TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9- Bağımsız Denetçi seçimi,

10- TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

11- Dilek, temenniler ve kapanış.