Asansör Periyodik Kontrol Hizmeti

Asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayenedir.  Bu muayenenin amacı asansörün kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların (yöneticiler ve bakım firmaları) görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. 4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği uyarınca, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) doğrultusunda piyasaya arz edilen ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörlerin muayenelerinin gerçekleştirilerek uygunluk değerlendirme işlemlerinin yılda en az bir kez yapılması zorunludur.

Asansör Periyodik Kontrolleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) TS EN ISO / IEC 17020 standardınca akredite olmuş, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak asansörlerin muayenelerini ilgili standart ve yönetmeliklere göre uzman muayene personeli ile gerçekleştirmekte olup uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktayız .

4 Mayıs 2018 tarihli 30411 sayılı Asansör Periyodik Yönetmeliğinde Madde 11’de tanımlandığı üzere periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir. Periyodik kontrolü gerçekleştirilen asansörlere A tipi muayene kuruluşunun kontrol mühendisleri tarafından bilgi etiketi sağlanıyor .

– Güvensiz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi gerekir.

– Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi gerekir.

– Hafif Kusurlu olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi gerekir.

– Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Periyodik kontrolü yapılamayan asansörün Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 29. Maddesi 2. Fıkrası gereği “Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca kontrol tarihini izleyen beş işgünü içerisinde ilgili idareye fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak bildirilir." hükmüne göre işlem yapılacaktır.

13 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladık. Bu protokol ile birlikte; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapı ruhsatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Alışveriş Merkezi niteliği taşıyan yapılarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait veya Büyükşehir belediyesince kullanılan veya işletilen binalar ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi kapsamında yapılan ve yaptırılan bina ve tesislerde bulunan asansör ve yürüyen merdiven/bantların periyodik kontrolleri UGETAM tarafından gerçekleştirilecektir.

25 Eylül /2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Ar. Müh. San. ve Tic. A.Ş (UGETAM) arasında asansör periyodik kontrol hizmeti için protokol imzalanmış olup, ilgili idare sınırları içerisinde yer alan asansörlerin periyodik kontrolleri UGETAM tarafından gerçekleştirilecektir. Bu protokol; 22 Kasım 1983 tarih, 18229 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 2. Maddesinin a) Bendinde belirtilen 22 Temmuz 1983 onay tarihli nazım planda gösterilen Boğaziçi Alanı’ında (Boğaziçi Sahil Şeridi ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi) yapı ruhsatı vermeye yetkili olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğunda olan yapılardaki asansörlerin periyodik kontrollerini UGETAM tarafından yapılması ve raporlanması ile ilgili uygulama koşullarını, sorumlulukları ve işbirliği kurallarını kapsamaktadır.

Tarafımıza Asansör Periyodik Kontrol başvurusu için PDF üzerinden doldurabileceğiniz aşağıdaki linkteki başvuru formunu doldurduktan sonra imzalanıp taranmış bir şekilde İLETİŞİM adresi üzerinden talep göndermeniz gerekmektedir.

Asansör Tescil Öncesi Periyodik Kontrol Başvurunuzda aşağıdaki evraklar ile birlikte bize başvuru yapmanız gerekiyor.

 1. Yapı Ruhsatı veya İhale Şartnamesi (Standart tespiti için)
 2. Asansörlerin AB Uygunluk Beyanları (2014/33/AB)
 3. Montaj Yapan firmanın “CE Belgesi”
 4. Kapı yangın sızdırmazlık ve dayanıklılık belgesi
 5. Asansör seri numarası
 6. AB Tipi Asansör Son Kontrol Formu
 7. İdare tarafından onaylı asansör Avan ve/veya Uygulama Projeleri
 8. Yük için kalibrasyon doğrulama raporu
 9. Varsa onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi
 10. Muayene Talep Teklif Formu (Ekte)
 11. Asansör Periyodik Kontrol Başvuru Formu (Ekte)
 12. Ödeme Dekontu

 * Kullanılacak olan yük; asansör monte eden tarafından temin edilmeli, ağırlığı tanımlı bir yük olmalı, kabine güvenli bir şekilde taşınabilir olmalı ve asansöre zarar vermeyecek malzemeden olmalıdır.