POLİTİKALAR

Manifestomuz

Biz UGETAM ’ız.

Hayatın akışının kesintisiz devamlılığı, yaşam kalitesinin sürekliliği için varız.

Laboratuvarda, sahada, mikroskobun başında, ya da yerin altında…

Bize ihtiyaç olan her noktadayız.

Şeffaflığımız, uzmanlığımız, bilgimiz, deneyimimiz ve bitmeyen enerjimizle

İşimizin başındayız.

Sadece denetleyen değil, mümkün kılan, belgenin yanında fikir sunan, bilginin yanına azim ve özveriyi,

Tecrübenin yanına merak ve cesareti koyarız.

Bu yüzden biz sadece bugünün değil, geleceğin de peşindeyiz.

Her günü dünden bir adım ileride bitiren, standartları hep daha iyiye taşıyan, iş ortaklarımızın yol arkadaşı,

Toplum için kalitenin güvencesiyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

UGETAM olarak kabul etmiş  olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan büyük saygıdan gelmektedir. UGETAM’ın çalıştığı her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği asıl öncelik olmaktadır. UGETAM, sürdürülebilir büyüme içerisinde risk yönetimi faaliyetini özenle yerine getirmek üzere, faaliyetlerini bir plan içerisinde yürütür. Bu büyüme ile birlikte çalışanlarını, ziyaretçilerini, yüklenici firma personellerinin emniyetini düşünerek kazaların azaltılması yönünde sisteme katılımlarını sağlayan bir yol izler. Tüm süreçlerde proaktif bir yaklaşım sergilenerek iş kazaların önlenmesi, acil durumlarda sürekli iletişimin sağlanması ve sürekli iyileştirme ilkeleri hedef alınarak ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda iş güvenliği faaliyetlerini yürütür. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi olası risklere karşı muhafaza etmektir.

Bu doğrultuda;

 1. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 3. İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin, yüklenici firma personellerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak, her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 4. İşyeri ve eklentilerinde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 5. İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, yüklenici firma personellerin, ziyaretçilerin; sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 6. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 7. İşyeri çalışanları ve ziyaretçilerin de kurumumuzun koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
 8. Kurumumuzu, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
 9. Enerji dünyasının gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını, taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

Ulusal yeterlilikler;

 • Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
 • Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
 • Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
 • MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

Ulusal yeterlilikler, yeterlilik birimleri ve öğrenme çıktılarından oluşmaktadırlar.

Yeterlilik birimi; Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümüdür.

Öğrenme çıktısı; herhangi bir öğrenme sürecinin (örgün, yaygın ve serbest) tamamlanmasından sonra bireyin elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinliklerdir.

Yönetimin Taahüdü

UGETAM Üst Yönetimi

TS EN ISO/IEC 17025 Test/Kalibrasyon hizmetlerinin, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme hizmetlerinin, TS EN ISO/IEC 17020 Muayene hizmetlerinin ve kalite sisteminin ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları çerçevesinde ve ilgili tüm diğer standart, norm ve belirlenmiş akreditasyon sistemine uygun olarak sürdüreceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğini beyan eder.

Tüm hizmetlerin yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimizin, yasal otorite veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini, verilen hizmetlerde ve faaliyetlerde personeline herhangi bir idari, ticari, mali ve teknik etki veya baskılarda kesinlikle bulunmayacağını ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak duracağını ve test/kalibrasyon, belgelendirme ve muayene hizmetleri müşteri sonuçlarını tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğini, Müşterilere ait gizli, kişisel ve ticari bilgileri, rapor test/kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakları koruyacağını, güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağını, ilgi çelişkisi oluşturabilecek herhangi bir işlemde bulunmayacağını, bunların aksine bir davranış içerisinde olursa gerekecek hukuki ve idari yaptırımları kabul ettiğini taahhüt eder.