POLİTİKALAR

Manifestomuz

Biz UGETAM ’ız.

Hayatın akışının kesintisiz devamlılığı, yaşam kalitesinin sürekliliği için varız.

Laboratuvarda, sahada, mikroskobun başında, ya da yerin altında…

Bize ihtiyaç olan her noktadayız.

Şeffaflığımız, uzmanlığımız, bilgimiz, deneyimimiz ve bitmeyen enerjimizle

İşimizin başındayız.

Sadece denetleyen değil, mümkün kılan, belgenin yanında fikir sunan, bilginin yanına azim ve özveriyi,

Tecrübenin yanına merak ve cesareti koyarız.

Bu yüzden biz sadece bugünün değil, geleceğin de peşindeyiz.

Her günü dünden bir adım ileride bitiren, standartları hep daha iyiye taşıyan, iş ortaklarımızın yol arkadaşı,

Toplum için kalitenin güvencesiyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

UGETAM olarak kabul etmiş  olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan büyük saygıdan gelmektedir. UGETAM’ın çalıştığı her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği asıl öncelik olmaktadır. UGETAM, sürdürülebilir büyüme içerisinde risk yönetimi faaliyetini özenle yerine getirmek üzere, faaliyetlerini bir plan içerisinde yürütür. Bu büyüme ile birlikte çalışanlarını, ziyaretçilerini, yüklenici firma personellerinin emniyetini düşünerek kazaların azaltılması yönünde sisteme katılımlarını sağlayan bir yol izler. Tüm süreçlerde proaktif bir yaklaşım sergilenerek iş kazaların önlenmesi, acil durumlarda sürekli iletişimin sağlanması ve sürekli iyileştirme ilkeleri hedef alınarak ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda iş güvenliği faaliyetlerini yürütür. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi olası risklere karşı muhafaza etmektir.

Bu doğrultuda;

  1. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
  2. İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  3. İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin, yüklenici firma personellerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak, her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  4. İşyeri ve eklentilerinde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  5. İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, yüklenici firma personellerin, ziyaretçilerin; sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  6. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  7. İşyeri çalışanları ve ziyaretçilerin de kurumumuzun koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  8. Kurumumuzu, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  9. Enerji dünyasının gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını, taahhüt ederiz.

Yönetim Politikamız

Tüm Yönetim sistemleri ve akreditasyon alanlarındaki faaliyetlerimizi, yasal mevzuat, uluslararası ve ulusal akreditasyon kuralları, ilgili standartlar ve müşteri şartları çerçevesinde, yetkinlik kazandırılmış çalışanlarımızla, tarafsızlık, bağımsızlık ilkesini gözeterek, tutarlı faaliyetlerle gerçekleştirmeyi, sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi, müşterilerimizin memnuniyetini sürdürülebilir kılmayı, hizmetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,

Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza ilgili standart ve yasal düzenlemeler ile uyum içerisinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı, İSG çalışmalarımıza çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,

Sunduğumuz hizmetleri çevreye duyarlı bir şekilde sürdürmeyi, çevremizi korumaya yönelik tedbirler alarak daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamayı,
bilgi varlıklarımızın gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, risk yönetimi prosesi uygulayarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerine uygun olarak sürdürmeyi,

Harcamış olduğumuz enerjiyi verimli kullanmayı, bunun için hedefler oluşturmayı ve sürekli gözden geçirmeyi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gerekli tüm bilgi ve her türlü kaynağı sağlamayı, enerji verimliliği yüksek ürünler tedarik etmeyi, verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı ve uygulamayı, enerji verimliliğimizi sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Yönetim Taahhüdü

Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan tüm hizmetlerimizi, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimizin, yasal
otorite ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğimizi,

Personel Belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olduğumuzu, çıkar çatışmalarını yönettiğimizi ve belgelendirme
faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına aldığımızı,

Verilen hizmetlerde ve faaliyetlerde personelimize idari, ticari, mali veya herhangi bir konuda baskıda bulunmayacağımızı ve bu tür bağlantılardan
uzak duracağımızı ve test, muayene, belgelendirme vb. alanlarda verilen hizmetlerin sonuçlarını etkileyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı, etik ilkelere aykırı olacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımızı,

Müşterilerle ilgili elde ettiğimiz bilgileri gizli bilgi olarak değerlendireceğimizi ve yasal gereklilikler dışında herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağımızı,

Tüm politika ve prosedürlerimizi, müşterilerimiz arasında ayırım oluşturmayacak şekilde düzenleyeceğimizi ve tüm müşterilerimize ayırım gözetmeden
eşit şartlarda hizmet vereceğimizi,

Çalışanların sabit ücretle çalıştığını ve aldıkları ücretlerin yaptıkları iş sayısı veya sonuçları ile bağlantılı olmayacağını,

Muayene edilen öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmayacağımızı, muayene hizmeti verilen konularda danışmanlık yapmayacağımızı, bu hizmetleri veren kuruluşlarla çıkar çatışması oluşturacak herhangi bir ticari ilişkide ya da ortaklık ilişkisinde bulunmayacağımızı taahhüt ederim.

Sema Akça Oflas
Genel Müdür