01/03/2023

UGETAM 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  17.02.2023 tarih 2023/9 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14.Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14/03/2023  günü Saat 11:00’de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Şirket Merkezi Adresi:

Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.
No: 1 34912 Kurtköy – PENDİK/İSTANBUL

Tel:   0 (216) 646 01 87

Fax:  0 (216) 646 24 01

Web: www.ugetam.istanbul

İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14.03.2022 TARİHİNDE YAPILACAK

2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3-  2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4-.TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

9-Bağımsız Denetçi seçimi,

10- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

11-14.12.2022 tarihli Genel Kurulda tadil edilen ve tescil ilan olunan Ana sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6. Maddesindeki yazım hatasının görüşülmesi,

12- 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen ve çok sayıda yerleşim yerini etkileyen deprem sebebiyle zarar gören ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza ayni yardım yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanması,

13-Dilek, temenniler ve kapanış.

Antet

VEKÂLETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 14/03/2023 Cuma günü Saat 11:00’de “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL’’ adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere…………TC Kimlik numaralı ……………………………’yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2023

VEKÂLETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)

Sermaye Miktarı : ………-TL

Hisse Adedi : ……… Adet

Adresi : (yazılmalı)

Ad-SOYAD (yazılmalı)                   Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)     (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Antet