İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz,

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“UGETAM”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, sizlerin kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.

 1. Veri Elde Etme Yöntemimiz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

UGETAM hizmetlerinden yararlanmaya başlamanız halinde kimlik, iletişim, adres ve fatura bilgileriniz; ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlamanız kimlik ve ses bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde mevcut olan amaçlarla sınırlı olarak temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla kanuna uygun olarak UGETAM tarafından fiziki ve elektronik yollar ile işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi,

 • Hizmetlerimizden yararlanmak,
 • Çevre ve insan sağlığına katkıda bulunmak,
 • Faturalandırma işlemlerini yürütmek
 • Talep şikâyet sürecini yönetmek
 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına ekleyerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; kurumumuz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçlerinde kullanılması, tarafımızca sunulan hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
 • Şirketimizin meşru menfaatlerini sağlamak amacıyla.
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
 • İnsan kaynakları politikamızın planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 • İlgili kanunlar kapsamında hizmet alımı yapılması ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu oluşan sözleşme bedellerinin ödenebilmesi amacıyla,
 • Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, UGETAM tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak üzere;

 • Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, İBB’ye ve İBB iştirak şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 • Ortak veri tabanının kurulması, koordinasyonun sağlanması, hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir biçimde sürdürülmesi amacıyla, kurumsal olarak bağlı bulunduğumuz İBB’ye, İBB İştirak şirketlerine, İSKİ, İETT ve ilçe belediyelerine,
 • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçindeki özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Çalışanlarımız ve çalışan adayları ile ilgili ortak veri tabanı oluşturmak, performans takibini gerçekleştirmek, koordinasyonu sağlamak amacıyla İBB’ye ve İBB’ye bağlı iştirak şirketlerine,
 • Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçinde kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine;
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına;
 • Şirketimiz ve bağlı şirketlerinin bankacılık ve finans işlemleri gerçekleştirmek amacıyla; ilgili banka ve finans kurumlarına;
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına aktarılmaktadır.

İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecek, yok edilecek veya silinecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz doldurmakta olduğunuz formlar veya tarafımıza vermekte olduğunuz belgeler vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca meşru menfaatimiz uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için bizle her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini UGETAM’a noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya Şirket merkezimize kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle Şirketimizin aşağıda bulunan adresine yazılı olarak bildirebilir. Bu durumda ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, UGETAM’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

Mersis No: 0470050780800010

İnternet Adresi: www.ugetam.istanbul

Telefon Numarası:  +90 216 646 01 87

E-Posta Adresi: [email protected]

Adres : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No:1 34912 Kurtköy/Pendik/ İstanbul

İstanbul Uygulamalı

Gaz ve Enerji Teknolojileri

Araştırma Mühendislik

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi